Mantolama Karar Örneği

MANTOLAMA KARAR ÖRNEĞİ

…../…../….TARİHLİ ……….SİTESİ/APARTMAN KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TUTANAĞI

Kat Maliklerinin katılımıyla….numaralı dairede açılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında

Aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

GÜNDEM & KARARLAR :

Yoklama açılış ve divan başkanlık heyetinin seçimi.

Binamızda yaptırılması planlanan dış cephe mantolama ve ek işler için firmaların tekliflerinin

Ve sözleşme önerilerinin değerlendirilmesi. Isı yalıtım işini  yapacak firmanın seçilmesi.

Kapanış

KARARLAR:

Kat malikleri kurulu yoklaması yapıldı ve gerekli ekseriyetin hazır bulunduğu tespit edilerek gündemin görüşülmesi için Toplantı Divan Başkanlığına ……………….Katipliğe ……. Maliklerin kabülü ile oy birliği/ oy çokluğu ile seçildi.Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından tamamının/yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı yeter sayısının sağlandığı görüldü.

Divan Başkanı tarafından yardımcı olarak profesyonel bilgi birikimi bulunan………………..önerildi. Denetici olarak …………………önerildi.Konu oylamaya sunuldu. Yönetici ……………..;in ve denetici ………………..olarak seçilmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verildi.

Apartmanımıza/sitemize dış cephe mantolama ve ek işleri için verilen teklifler değerlendirildi………………………………firmasının teklifi ve işin yapımı için firmayla imzalanacak olan sözleşmedeki bütün maddeler tam ve eksiksiz olarak oy çokluğu/Oy birliği ile kabul edildi. İşin……………………..firmasına verilmesine karar verildi.
Yönetici………………….ve,denetici ……….tüm resmi ve özel kurumlarda binayı münferiden veya ayrı ayrı temsil etmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetici………….Apartmanı yaptırılacak olan dış cephe mantolama ve ek işleri ile ilgili doğabilcek firma alacakları hususunda ödeme yapmayan daire sakinlerine karşı iş yapacak firmanın avukatı………………..’e alacakların tahsilini sağlayabilmesi için………………..Apartmanı/Sitesi adına vekalet vermesi konusunda tam yetki verilmiştir.

Kararlar oy cokluğu/oy birliği ile imza altına alınarak toplantı kapatıldı.