Mantolama Teknik Şartnamesi

ŞAD İNŞAAT – DIŞ CEPHE MANTOLAMA VE ISI YALITIM SİSTEMİ

2016 YILI İDARİ & TEKNİK ŞARTNAMESİ

İDARİ & TEKNİK ŞARTNAME

Tüm inşaat işlerinin yapılmasının idari yönü aşağıdaki şartname gereklerine göre yapılacaktır.

 1. Firmamız Teklif dosyası içeriğinde tanıtım broşürleri ve belgeleri ile referanslarını vermiştir.

 1. Teklif mektubunun ekinde, fiyat teklifi verilen tüm işlerin malzemelerine ait numuneler ile teknik özellikleri içeren belgeler de verilecektir.

 1. Kullanılacak malzemeler TSE / ISO ithal ürünlerde CE kalite belgelerine haiz , güncel markalardan oluşmaktadır.

 1. Firmamız , teklifini oluşturmadan önce işin yapılacağı binada gerekli incelemeleri yaparak iş ve bina durumu hakkında bilgi sahibi olarak, Yer Görme ve ölçülendirme işlemini yapmıştır. İş yerinin ve sistemlerin görülmemesinden dolayı doğacak aksaklıkların sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

 1. YÜKLENİCİ, işinin ehli olmayan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne aykırı hareket eden işçisini ikaza gerek kalmaksızın işyerinden uzaklaştıracaktır.

 1. YÜKLENİCİ, sözleşmenin doğal eki olan İSG protokolünün gereklerini harfiyen yerine getirecek, gerekli tedbirleri erkenden alacaktır.

 1. Bütün işler TSE – BELGELİ malzeme ve en iyi kalitede işçilik anlayışıyla, B.İ.B. Teknik Şartnameleri ve YÖNETİM’in talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. İşin tesliminde YÖNETİM’in beğenisi esastır. YÖNETİM’in uygun bulmadığı imalatlar bila anında düzeltilecektir.

 1. SÖZLEŞME kapsamında temininden YÜKLENİCİ’nin sorumlu olduğu malzemelerin binaya nakliyesi, boşaltması, istifi ve iş sonunda fazla malzemenin binadan uzaklaştırılması YÜKLENİCİ’ye aittir.

 1. YÜKLENİCİ, tamamlamış olduğu imalatlara ait kaba temizliği, haftalık olarak yapacaktır. Benzer şekilde, YÜKLENİCİ tüm imalatlarını bitirdikten sonra da mahalleri temizleyerek teslim edecektir. Yüklenici sadece genel inşaat kaba temizliğini yapacak , ince detay temizliğini kat malikleri yapacaktır.

 1. YÜKLENİCİ, imalatın kalitesi ve yönlendirilmesi bakımından işin başında teknik bir eleman bulundurmak zorundadır.

 1. SÖZLEŞME kapsamındaki imalatların yapılması sırasında kullanılacak tüm makine, ekipman, el aleti ve edevat ile tüm sarf malzemelerinin temini YÜKLENİCİ’ye ait olup, YÜKLENİCİ’nin fiyatlarına dâhildir.

 1. Tüm imalatlar için fire (zayiat) oranı teklif fiyatlarına dâhildir. Ayrıca fire ya da başka herhangi bir nedenle ilave ücret istenmeyecektir.

 1. YÜKLENİCİ malzeme ve işçilik hatalarından dolayı olabilecek kusurlar için ekli Garanti Taahhütname formunu doldurmak suretiyle, Üretici Firma ile birlikte sözleşme imza tarihinden itibaren en az 2 (İKİ) yıl için garanti taahhütnamesi verecektir.

 1. İşin Kesin Kabulü bir kerede yapılacaktır. İşin bittiğinin ve kabule hazır olduğunun YÜKLENİCİ tarafından YÖNETİM’e bildirilmesi üzerine, YÖNETİM veya yetkili vekili, taahhüt konusu işin Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmış olup olmadığını inceleyerek, durumu bir tutanakla tespit eder.  İşin tam ve eksiksiz yapılmış olması durumunda Kesin Kabul yapılır. Kesin kabul işleminin yapılmış olması, Sözleşme konusu işin Kesin Kabulü sırasında ortaya çıkacak hususlarda YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunu bertaraf edemez.

 1. YÜKLENİCİ’nin kullanacağı bir malzemenin veya yapacağı bir imalatın numunesinin onaylanmış olması, YÜKLENİCİ’nin üstlendiği işin fen ve sanat icaplarına tamamen uygun olarak yapılması hususunda yükümlülüğünü ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu malzeme ve imalatlarla ilgili sonradan doğabilecek her türlü uygunsuzluk halinde, sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir.

 1. YÜKLENİCİ, temin edeceği her türlü malzeme ve ekipmanlar için, Birim Fiyat Tarifleri ve Teknik şartnamede belirtilen bir markayı kullanacaktır. Yüklenici kullanacağı her ürün için ,en az iki markayı teklif mektubunda belirtecektir.

 1. YÜKLENİCİ, malzemeli olarak yapacağı imalatlarda kullanacağı bütün malzemeler TSE veya TSEK veya CE veya EN belgeli olacaktır.

 1. YÜKLENİCİ, belirleyeceği iş programı ve çalışma saatlerine aynen uyacak, hafta sonu ve genel tatil günleri ile gerektiğinde gece vardiyası uygulamasına geçilmesine karar verecektir. Yaz saati uygulamaları göz önünde bulundurularak, Sadece Pazar günleri çalışma saati : 09:30 ‘dan önce başlamayacaktır. Genel iş bitiş saati : 19:30 olacaktır.

 1. YÖNETİM, işe ait proje ve teknik şartname doğrultusunda her türlü tadilatı yapmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ, iş esnasında YÖNETİM tarafından lüzum görülecek tadilat çerçevesinde harekete mecburdur. Fazla ürün ve iş isteği ayrıca değerlendirilecek , ücretlendirilmesi yapılarak bina yönetimine bildirilecek fiyatın ve yapılacak işin kabul görmesi durumunda fazla iş yapılacak ve ücreti ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir.

 1. YÖNETİM’in yazılı bir talimatı olmaksızın YÜKLENİCİ tarafından yapılacak tadilatın mesuliyeti tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ böyle bir tadilat dolayısıyla YÖNETİM’e karşı hiçbir talep ve iddiada bulunamaz.

 1. Tüm imalatlar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve TS 825 Standartları çerçevesinde yapılacaktır.

 1. Teklif verecek firmalardan aşağıdaki bilgi ve belgeleri fiyat teklifleri ile mutlaka isteyiniz :

 1. Tebligat adresi için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi

 2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi – Firmamız ATO ‘ ya kayıtlıdır.

 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri

 4. İş deneyimi olarak “Yenileme Projelerinde Tek Sözleşmeye Dayalı” benzer büyüklük bakımından ez 10.000 m2 miktarda dış cephe ısı yalıtımı yaptığının ve bitirdiğini gösteren iş bitirme belgesi. Firmamızın farklı adreslerde yaklaşık 60.000 m2 iş yapmıştır.

 5. Firmanın bu işte kullanacağı iskele sistemi ve bu sisteme ait bilgi, belge, katalog ve broşürler – firmamız bu iş için , flanşlı kamalı – her katta çift kalaslı – güvenlikli örümcek tipi demir dış cephe iskelesi kullanacaktır.

 6. Firmanın bu işte kullanacağı Isı Yalıtım, Boya, membran, taşyünü, kaplama malzemelerine ait numuneler, katalog, broşür ve belgeler – firmamız kullanacağı ürün markaları ile ürün numunesini yönetime teslim edecektir.

 7. SGK Prim borcu olmadığını gösterir belge.

 8. Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

 9. YÜKLENİCİ, işin süresi boyunca YÖNETİM ile idari ve teknik ilişkileri yürütecek bir personeli (Ekip Başı) daimi olarak işin başında bulunduracaktır.

 1. Fiyat teklifi kaşeli ve imzalı olarak kapalı zarf içinde YÖNETİM’e teslim edilecektir.

 

 1. Bina yönetimleri İşveren olarak YÖNETİM Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediği firmaya vermekte serbesttir. En düşük fiyat yada en yüksek fiyat seçimini bina toplantısında en az üç teklif ile karar verilebilmektedir. Bina genelinde salt çoğunluğun % 51 yapılacak iş ve seçilecek firma için onay vermesi yeterlidir.

 1. İhale usulü: Anahtar Teslim Götürü Bedel’dir.

 1. Sözleşmenin uygulanması sırasında YÜKLENİCİNİN ilgili mevzuat gereği ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, mobilizasyon, işçilerin barınması ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir. Belediye izinleri YÖNETİM’e aittir.

 1. Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla ilgili tüm sözleşme giderleri YÜKLENİCİ’ye ,şartlı ön görülmesi durumunda noter tasdik ücretleri YÖNETİM’e aittir.

 1. Çalışma saatleri haftanın her günü saat 08:30 ve 19:30 arasında olacaktır. Bina yönetimin izin vermesi durumunda Pazar günleri sabah 10:30 ve 19:30 arası çalışma yapılabilecektir.

 1. YÜKLENİCİ, iş bitimi sonrası binaya ait “Enerji Kimlik Belgesini” bina yönetiminin vereceği mimari proje ve yapım ruhsatı ile iş takibi ve belge ücretlerini ödeyerek bina yönetiminize ekb belgesini teslim edecektir.Firmamız e.k.b belgesinin işlem takibi ve ödemelerini yapmakla mükelleftir.hazırlayacak ve YÖNETİM’e teslim edecektir. Binaya ait Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme fiyatı içinde olup, YÜKLENİCİ’ye ilave bir bedel ödenmeyecektir. Bina yönetimi bu belgenin alınabilmesi için gerekli bina ruhsatı ve bina projesini YÜKLENİCİ’ye vermekle mükelleftir.

 

İŞİN YAPIM ŞEKLİ

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 • Cephedeki tüm mevcut boya ya da kaplama incelenerek zayıf ya da kabarmış kısımlar kazınmalı, eğer varsa sağlam olmayan yüzeylerde tamir harçları ile tamirat yapılarak bu bölgeler tutunmaya daha elverişli hale getirilmelidir. Ayrıca eğer uygulama esnasında yüzeyin yosun, bakteri vb. kirlilikler mevcut ise uygun temizleyiciler ile bu bölgelerin temizlenmesi gerekmektedir.

 • Cephede bulunan klima bağlantıları, panjur, korkuluk, elektrik, su, gaz tesisatı, yağmur iniş boruları gibi her türlü detay YÖNETİM’e önceden bilgi verilerek sökülmeli, ısı yalıtım sistemi ve boya uygulaması sonrası yüzeye tekrar monte edilecek şekilde gerekli ayarlamalar yapılmalıdır. Sökme ve demontaj çalışmaları esnasında dış cephede oluşması muhtemel kusurların tamirleri de özenle yapılmalıdır.

 • İmalat da kullanılacak malzemeler YÖNETİM’in göstereceği yerde kuru ve rutubetsiz bir ortamda, üzerleri kapalı olacak şekilde depolanmalıdır. YÖNETİM tüm malzemelerin muhafazası için uygun bir alan oluşturmalıdır. YÖNETİM’in ihmali sonucunda çalınan malzemelerin ücreti tahsil edilecektir.

 • Isı yalıtım levhaları ve diğer kullanılacak tüm malzemeler rutubetsiz, serin ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından ve yağıştan korunacak şekilde, tiner ve vernik gibi solvent içeren malzemelerden ayrı olarak depolanmalıdır.

 • Tüm malzemeler düzgün ve muntazam şekilde muhafaza edilmelidir. Ayrıca fiziksel darbelerden korunmaları için gereken önem verilmelidir.

 • Tüm imalatlar yapılırken mevcut doğrama, cam, kapı, korkuluk, denizlik vb. gibi imalatlar koruma altına alınacak ve hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.

 • Tüm katmanlarda (Levha / 1.kat sıva / son kat dekoratif sıva / dış cephe boya yüzey mastarında ve dalgasız olacaktır.

 • Bina eteklerinde, bina ile tretuvar betonu birleşim yerlerinde açıklık olan bölgeler tamir edilecektir. Tretuvar betonu üzerinde 40 cm beyaz dökme Ankara taşı kaplanacaktır.

  DIŞ CEPHE ISI YALITIMI VE BOYA YAPILMASI

 Aşağıda tarifi yapılan işler ÇA-pozlarını kapsamaktadır.

 1. Bina dış cephelerinde ısı yalıtımı amaçlı uygulanacak mantolama sistemi için öncelikli olarak ısı yalıtım levhalarının yapıştırılacağı yüzeyler kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi tutunmada/yapışmada uygunsuzluk yaratacak zararlı etkenlerden arındırılacak, yapıştırıcı ile yapışmayı sağlayacak pürüzlük oluşturulacaktır. Yüzeyde 2 cm’den daha büyük şakul kaçıklığı ya da bozukluklar var ise, mastar yardımı ile yüzey takviyeli sıvalar ile düzeltilmelidir.

 2. Beton yüzeyler üzerindeki brüt beton tamiri yapılması işi, teklif fiyatı içinde olacak ve YÜKLENİCİ’ye ilave bir bedel ödenmeyecektir. Gerekli tamir harcı malzemesi YÜKLENİCİ’ye aittir.

 3. Dış cephe ısı yalıtımı yapılması aşağıda kesiti verilen katmanları içermektedir.

  • Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı

  • EPS ısı yalıtım levhası (5- cm kalınlıkta)

  • Plastik paraşüt mantolama dübeli

  • Isı yalıtım levha sıvası çatlama yapmaması için ELYAF içerikli olacaktır.

  • Sıva filesi 160 gr/m2

  • Isı yalıtım levha sıvası

  • kat iri daneli hazır sıvası (renksiz dekoratif mineral sıva)

 4. Uygulanacak ısı yalıtım sistemi TS EN 13499’da verilen özellikleri sağlamalı ve TS EN 13499 belgesine sahip olmalıdır.

 5. Dış cephe boyası

Kullanılacak malzemelerin teknik özellikleri:

 1. Isı yalıtım levhası yapıştırıcısının EPS/XPS levhalara ve uygulama yüzeyine yapışma mukavemeti EN 13494’e göre belirlenmeli ve hiçbir deney sonucu 80 kPa’dan küçük olmamalıdır. Ürünün ısı iletkenliği, üretici tarafından beyan edilmelidir. Su buharı difüzyon direnç faktörü (µ) değeri, kesit içinde yoğuşmaya sebep olmayacak şekilde ≤50 olmalıdır ve üretici tarafından beyan edilmelidir. Bu maddede belirtilen özelliklere sahip olmak şartıyla farklı kimyasal bileşimde yapıştırıcılar kullanılabilir. Beton, tuğla, gazbeton veya yeni ve eski sıvalı yüzeyler için polimer katkılı çimento esaslı, ahşap yüzeyler için akrilik esaslı olabilir. Ancak, yapıştırıcı olarak geleneksel harçlar veya fayans yapıştırıcısı kullanılamaz. Ahşap yüzeylerde ise, akrilik esaslı yapıştırıcı kullanılmalıdır. Akrilik esaslı yapıştırıcı kullanıma hazır, ısı yalıtım levhalarının ahşap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan, esnek, su geçirimsiz, yüksek yapışma mukavemetine sahip, dispersiyon tipi yapıştırıcıdır. TSEK 112 (Çimento Esaslı Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı) kalite belgeli malzeme kullanılmalıdır.

 1. EPS ısı yalıtım levhaları, TS EN 13499’a uygun olmalıdır. EPS 50 (%10 bağıl şekil değiştirmedeki basınç gerilmesi 50 kPa olan) ve EPS 80 sınıfları (dâhil) arasındaki ürünler kullanılmalıdır. Yoğunluk= 16 – 20 kg/m3 olacaktır. Dinlendirilmiş, boyutsal kararlılığını kazanmış EPS ısı yalıtım levhaları kullanılmalıdır. Ürün özellikleri, TS EN 13499’da tanımlanan TR 100, DS(N)2, S2, P4, L2, W2, T2, ≤ 0,5 kg/m2 sınıflarında olmalıdır. Yangın karşısındaki davranışı TS EN 13501-1’e göre D veya E sınıfı olmalıdır.

 1. Dübel uygulanacağı yüzeye göre değişik tipte ve formda olmalıdır. yüzeyde tuğla duvar üzerinde plastik çivi olmalıdır. Dübel gövde çapı 8-10 mm olmalıdır. Dübel boyu, levha kalınlığı ve diğer katmanları da hesap ederek, beton içerisine en az 5 cm girecek şekilde seçilmelidir. Tuğla gibi delikli/boşluklu uygulama yüzeylerinde ise, dübelin ucu yüzeyden ≥5 cm içeri girecek şekilde seçilmelidir. Dübel başlık çapı ≥ 50 mm olmalıdır. Dübel uygulandıktan sonra, EPS levhanın yüzeye sıkı bir şekilde bağlanması, dübelin yuvasında oynamaması gerekir. Prensip olarak metrekare (m2) başına en az 6 – 10 adet dübel kullanılacaktır. Dübel yerleri seçilirken ya her plakanın merkezine bir adet ve plaka birleşim noktalarına birer adet, ya da her 50×100 cm’lik plakaya 3 – 5 adet olmalıdır. Dübeller yerleştirilirken her dübelin altında yapıştırma harcı olmasına dikkat edilmelidir.

 2. Sıva filesi, alkali ortama dayanıklı olacak şekilde kimyasal malzemeler emdirilmiş cam elyafından, birim alan kütlesi ≥ 160 g/m2 ve göz açıklığı en fazla 4×4 mm olacak şekilde üretilmiş olmalı ve yangın karşısındaki davranışı TS EN 13501-1’e göre en az E sınıfı malzemelerin özelliklerine sahip olmalıdır. Filenin çekme dayanımı, TS EN 13496’ya göre belirlenmeli ve aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:

– Çekme dayanımının ortalama değeri 40 N/mm’den büyük olmalıdır ve hiçbir tek değer 36 N/mm’den küçük olmamalıdır.

– Normal şartlar altında ve aşındırıcı bir ortamda tutulduğunda, çekme dayanımının kopma sırasındaki uzama dayanımına oranı 1 kN/mm’den küçük olmamalıdır.

– Alkali bir ortamda saklandıktan sonraki EN 13496’ya göre belirlenen çekme dayanımı, ilk çekme dayanımının % 50’sinden daha büyük olmalıdır.

 1. File Kopma Dayanımı: Sıva filesi 24 saat (h) süreyle EN 13496’da belirtilen çözelti içinde yani alkali ortamda bekletilmeli, bu süre sonunda çekme dayanımı deneyden önceki değerinin % 50’sinden aşağıya düşmemelidir.

 2. Sıva fileleri sıva esnasında yukardan ve yanlardan birbiri üstüne en az 10 cm File, sıva harcı ısı yalıtım levhasına sürüldükten sonra sıva harcının üzerine gömülecek şekilde, dış cepheye yakın olacak şekilde uygulanmalıdır. Filenin sıva içerisinde yüzeye mesafesi sıva kalınlığının 1/3’ü kadar olmalı, uygulama sonrası file değil izi görülmelidir. Pencere ve kapı köşelerinde, normal fileli sıva katmanı yapılmadan önce yatay düzlemle 45o açıyla eğim yapan 200×300 mm boyutlarında ek köşe donatısı konularak takviye edilmeli ve oluşabilecek çatlamalar önlenmelidir.

 3. Isı yalıtım levhası sıvasının, EPS ısı yalıtım levhalarına yapışma mukavemeti, EN 13494’e göre belirlenmeli ve ≥80 kPa olmalıdır. Duvara yapışma mukavemeti ≥0,5 kPa ve kopma uzama oranı kat yüksekliğine ve iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelecek uzamayı çatlak ve kopma olmadan karşılayacak değerde olmalıdır. Su buharı difüzyon direnç faktörü (µ) değeri kesit içinde yoğuşmaya sebep olmayacak şekilde < 50 olmalı ve üretici tarafından beyan edilmelidir. Yukarıda belirtilen özellikleri sağlamak şartıyla farklı kimyasal bileşime sahip olabilir. Ancak, çimento esaslı geleneksel harç ve fayans yapıştırıcıları sıva olarak kullanılamaz. Alkid reçine esaslı bağlayıcısı olan ve organik çözücü ile inceltilen kimyasal ürünler sıva olarak kullanılamaz. Sıva katman kalınlığı 4 mm’yi geçmemelidir. TSEK 113 (Çimento Esaslı Isı Yalıtım Levha Sıvası) kalite belgeli malzeme kullanılmalıdır.

 4. Köşe profili, sıva uygulamasında mastar görevi göreceğinden yüzeyleri pürüzsüz, gönyesinde ve düzlemsel olmalıdır. Profil kollarında delik bulunmalıdır. Donatı filesi takviyeli profiller kullanılacaktır. Filelerin alkali ortama dayanıklı olması gerekir. PVC köşe profillerinde et kalınlığı en az 0,40 mm, kanatlar en az 21 x 21 mm. genişlikte olmalıdır. Fileli PVC köşe profillerinde, file boyutu normal file bindirme payını (100 mm) karşılayacak şekilde en az 100 x100 mm. olmalıdır.

 5. Bina köşelerinde ve pencere kenarlarındaki dış köşeleri mekanik etkilerden korumak ve düzgün köşeler elde etmek için plastik, polistirol veya alüminyumdan imal edilmiş, cam elyafı sıva filesi takviyeli, alkali ortama dayanıklı iç ve dış köşe profilleri kullanılacaktır.

 6. Balkon, çıkma vb. bina bölümlerinde yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyine zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlayacak plastik, polistirol veya alüminyumdan imal edilmiş, cam elyafı sıva filesi takviyeli, alkali ortama dayanıklı damlalık/konsol profiller kullanılacaktır.

 7. Subasman profili, 2 mm. et kalınlığındaki alüminyumdan imal edilmeli ve damlalıklı profile sahip olmalıdır. Zemin yalıtımının üzerinde malzeme değiştirildiği için subasman profili konuyor ve yalıtım kalınlığı değişmiyor ise, damlalık profili olmayan bir subasman profili de kullanılabilir. Genişliği kullanılacak levha kalınlığına uygun olmalıdır. Sıva uygulamasında mastar görevi göreceğinden yüzeyleri pürüzsüz, gönyesinde ve düzlemsel olmalıdır. Profil kollarında delik bulunmalıdır. Su izolasyonu ile üst üste binen durumlarda subasman profil montajı farklı şekillerde uygulanabilir.

Uygulama esasları:

 1. EPS ile dışarıdan ısı yalıtımı sisteminin uygulanmasına, uygulama yüzey özellikleri sağlandıktan sonra başlanır. Uygulama yüzey özellikleri: Yalıtım yapılacak yüzeyin düzgün, temiz ve sağlam olması önemlidir. Yüzey, ne aşırı kuru ne de suya doygun olmalıdır. YÜKLENİCİ tarafından yüzeyler üzerindeki brüt tamirler tamamlanmış olmalıdır.

 2. Tüm dışarıdan yalıtım uygulamalarında olduğu gibi, EPS ile dışarıdan yalıtım uygulamalarının tüm aşamalarında yüzey sıcaklığının 5oC’ın üstünde ve gölgede 30oC’ın altında olması gerekir. Yağmur altında uygulama yapılmamalı ve zemin ıslak olmamalıdır.

 3. Uygulamaya subasman profilinin montajı ile başlanır. Yalıtım üzerinden başlanan levha montajlarında subasman profili kullanılmadan su yalıtım malzemesinin özelliğine dikkat edilerek seçilecek yapıştırıcı vasıtası ile yapıştırma işlemi yapılacaktır. Damlalıklı subasman profili, terazisinde olacak şekilde tespit edildikten sonra levhaların yapıştırma işlemine geçilir. Subasman profilinin yuva genişliği, uygulanacak yalıtım levhası kalınlığına uygun olmalıdır. Yalıtım levhası kalınlığı ile subasman profili genişliği arasındaki farkın 5 mm’den büyük olmaması gerekir.

 4. Levhaların yapıştırılması sırasında, tanımlanan özelliklere sahip ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Yapıştırıcının levha aralarına taşmamasına dikkat edilmelidir. Yapıştırıcının toplam alanı yalıtım levhası alanının % 40’ından az olmamalıdır. Yapıştırma işlemi, ısı yalıtım plakalarının çevresine 40 – 50 mm’lik şeritler halinde ve ortasına takriben 100 mm çapında ≤20 mm kalınlığında harç parçaları birbirine eşit uzaklıkta (yaklaşık 200 mm aralıklarla) 3 adet öbekleme yapılarak sürülüp, bu kalınlık sayesinde terazi ve mastarı sağlanarak yapılmalıdır. Levha kenarlarına çerçeve halinde yapıştırıcı sürülürken malanın içi ile ince uç levha merkezine gelecek şekilde uygulanarak levhalar duvara bastırılırken yapıştırıcının levhanın kenarlarından dışarıya taşmaması ve doğru yayılması sağlanmalıdır. Şekil 1’de yapıştırıcının levha arkasına sürülme şekli gösterilmektedir.

Şekil 1 – Yapıştırıcının levha arkasına sürülmesi

 1. Yapıştırıcı sürüldükten sonra levhalar, önce subasman profilinin içindeki yuvaya yatay istikamette yerleştirilir. Daha sonra şaşırtmalı olarak aşağıdan yukarıya doğru devam edilir. Şekil 2’de levhaların şaşırtmalı olarak duvara uygulama şekli gösterilmektedir.

Şekil 2 – Levhaların şaşırtmalı olarak duvara uygulanması

 1. Yerleştirme sırasında uygun boydaki (en az iki metre) mastar ile tüm levhaların aynı düzlemde kaldığı kontrol edilmelidir. Cephedeki bozukluklar çok fazla ise, düzlemselliği sağlamak için ince bir sıva uygulaması yapılmalıdır. Köşelerde de her sırada şaşırtma sağlanmalıdır. Şaşırtmaya ilave olarak köşelerde de kenetleme (üst üste binme) yapılmalıdır. Şekil 3’de levhaların birbirine binme şekli gösterilmektedir.

Şekil 3 – Köşelerde levhaların kenetlenmesi

 1. Levhaların birbiri ile temas noktaları sıkı ve aralıksız olmalıdır. Levhalar arasında boşluk kalmamalıdır. Bu sağlanamıyorsa, boşluk ne kadar dar olursa olsun, mutlaka köpük parçası kesilerek boşluklar doldurulmalıdır. Çok küçük boşluklar poliüretan köpük ile de doldurulabilir. Levhaların yan yüzeylerine yapıştırıcı taşmamalıdır.

 2. Yapıştırma işleminden sonra yapıştırıcı tamamen kurumadan, başka bir işleme geçilmemelidir. Yapıştırma harcının tam kuruma süresi 20oC’da ve % 65 bağıl nemde, en az 3 gündür. Yapıştırma işleminin yapılmasından 24 saat sonra dübellemeye geçilebilir.

 3. Sıva işlemi için ise tam kuruma beklenilmelidir. Düşük sıcaklık ve bağıl nem oranının yüksek olduğu ortamlarda bu süre (3 gün) uzar. Yapıştırıcının kuruduğundan emin olduktan sonra ise, hemen diğer işlemlere geçilmelidir, levhalar uzun süre atmosfer şartlarına maruz bırakılmamalıdır. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyde düzlemsellikten sapma görülürse, bu noktalar zımparalama ile düzeltilmelidir.

 4. Dübelleme, sistemin rüzgâr ve havanın yer değiştirmesinden doğan akımlar yüzünden, önemlidir. Buna bağlı olarak bina köşelerinde dübel sayılarının arttırılması gerekmektedir. Dübelleme esnasında matkap seçimine dikkat edilmeli ve delme esnasında tuğlanın ve perdelerin kırılmamasına dikkat edilmelidir. Dübelleme işlemi aşağıda belirtilen şemaya uygun yapılmalıdır. Dübeller tespit edildikten sonra kesinlikle oynama yapmamalı, yuvasında boşluk oluşmamalıdır. Dübel başlıklarının yalıtım levhasının içine gömülmesi sağlanmalıdır. Bu sırada levhaların kırılmasına sebep olmamalıdır. Dübellerin çivisi çakıldıktan sonra kontrol amaçlı olarak dübeller kontrol edilmeli, tutmayan dübeller sökülmeli ve yakın bir noktadan tekrar dübelleme yapılmalıdır. Eski dübel delikleri EPS parçaları ile kapatılmalıdır. Dübelleme işlemi yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra yapılmalıdır. Erken yapılan dübellemeler bu bölgelerdeki yapıştırıcının mukavemetinin düşmesine sebep olur. Tüm köşe noktalarda dübelleme işlemi kenarlara mesafe bırakılarak yapılmalıdır. Şekil 4’de levhaların dübellenme şeması gösterilmiştir.

Şekil 4 – Levhaların dübelleme şeması örneği

 1. Uygulama sırasında köşelerde, pencere ve kapılarla birleşim noktalarında, balkon ve çıkma köşelerinde fileli PVC köşe profilleri gereken şekilde yerleştirilmelidir. Köşe profilleri bina köşelerini ve pencere ile kapı kenarlarını oluşabilecek hasarlara karşı korumak ve düzgünlüğü sağlamak amacı ile kullanılırlar. Profiller terazi yardımı ile levhaya tam temas ederek düzgün bir şekilde monte edilmelidir. Üzerine uygulanacak donatı filesi mutlaka profilin üzerinden kesintisiz olarak geçirilmelidir. Fileli köşe profillerinde cepheye uygulanan donatı filesi ile profil üzerindeki file birbirine 100 mm bindirilerek uygulanmalıdır. Köşe profillerinde file bindirmesi Şekil 5’de gösterilmektedir.

Şekil 5 – Köşe profilinde file bindirmesi

 1. Fileli sıva işlemlerinde istenilen özelliklere sahip file ve ısı yalıtım levhası sıvası uygulanmalıdır. Donatı filesi ile ısı yalıtım levhasının teması önlenmelidir. Bu amaçla ısı yalıtım levhası sıvası 2 mm ve olabildiğince homojen kalınlıkta levha üzerine uygulanmalı, file yukarıdan aşağıya doğru ve 100 mm bindirme sağlayacak şekilde, ilk kat sıvaya bastırılmadan tutturulmalıdır. İkinci kat ısı yalıtım levhası sıvası toplam kalınlığı 4 mm’yi aşmayacak şekilde uygulanmalı ve filenin sıva dış yüzeyine yakın olması sağlanmalıdır. Uygulama sonrası file değil sadece filenin izi görülmelidir.

 2. DoğramAa köşelerinde, yatayla 450 açı yapacak şekilde aynı fileden köşe bant takviyesi yapılmalıdır. Köşe bandının da, sıvanın orta kesitinde kalacak ve alt yüzeye değmeyecek şekilde uygulanması gerekir. Köşe bantları 300 x 400 mm, 300 x 500 mm, 300 x 600 mm ebatlarında olabilir. Şekil 6’da köşe bant file uygulama şekli gösterilmektedir.

 3. Uygulama yüzeyindeki işlemler tamamlandıktan sonra sistemin su almaması için tüm kritik noktalar PU mastikler ile kaplanacak ve minimum 3 gün tam kuruma sağlanacaktır.

Şekil 6 – Köşe bant file uygulama şekli

 1. Isı yalıtım levhası sıvası uygulamasından bir hafta sonra, istenilen özelliklere sahip iri daneli son kat kaplama malzemesi ihtiva eden kaplama malzemesi uygulanacaktır. Doğrudan güneş ışığına maruz cephelerde ani su kayıpları ihtimaline karşı uygulamada gerekli önlemler alınmalıdır. Fileli sıva sonrası, SON KAT sıva öncesi kaplama astarı kullanılmalıdır. Son kat sıva tek kat olarak yapılmalı ve plastik mala ile doku verilmelidir. Kuru karışımların suyu ölçeklendirilerek hep aynı oranda karıştırılmalı böylece doku farklılıkları engellenmelidir. Sıva uygulamaları süreklilik arz etmeli, derzler ve/veya fugalar arasında ara verilmeksizin uygulamaya devam edilmelidir.

 2. İri daneli kaplama, mekanik dayanımı arttırıcı, yüksek su iticiliğe sahip, sıvalı yüzeylere iyi yapışan, çatlama yapmayacak, minimum kir tutma özelliğine sahip, beyaz renkli, boyanabilme özelliği olan hazır toz kaplama malzemesi olacaktır. Zeminden kaynaklanabilecek görüntü bozukluklarını egale etmek için minimum 3 mm. uygulama yapılacaktır. Özel dolgulu ve pigmentli astar malzemesi mineral kaplama öncesi 0,200 kg/m2 sarfiyatla yüzeye uygulanacak ve kuruması beklenecektir.

 3. Dekoratif son kat kaplamasının yapışma dayanımı ≥100 kPa olmalıdır. Çekme dayanımı ≥0,5 kPa, kopma uzama oranı kat yüksekliğine ve iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelecek uzamayı çatlak ve kopma olmadan karşılayacak değerde olmalıdır. Su emme değeri ≤% 3, su buharı difüzyon direnç faktörü (µ) değeri kesit içinde yoğuşmaya sebep olmayacak şekilde <50 olmalı ve üretici tarafından beyan edilmelidir. Isı iletkenliği üretici tarafından beyan edilmelidir. Donma-çözülme dayanımı TS 7847’ye göre belirlendiğinde gözle muayenede çatlak görülmemeli ve çekme dayanımı ≥0,1 N/mm2 olmalıdır.

 4. Son kat dekoratif sıva sıva, TS 7847 standardına uygun olmalıdır.

 5. YÖNETİM’in kabulü ile birlikte dış cephe boya imalatına başlanabilecektir.

 6. Dış cephe boya renkleri YÖNETİM’ce belirlenecek ve YÜKLENİCİ’ye bildirilecektir. Yüklenici boya seçimi konusunda sorumlu değildir. Seçilen boyaların beğenilmemesi durumunda boyaların iadesi söz konusu değildir.

 7. Çıkma balkon parapetleri ve benzer yüzeyindeki gözenekler, kırıklar ve merkezler aslına uygun olarak mastar bağlanarak tamir edilecektir. Pahlardaki beton artıkları spiral motoru vasıtasıyla taş veya kağıt zımpara ile silinecektir. Söz konusu yüzeylerde yoklama niteliğinde gerekli yerlerine onarım yapılacaktır ve boyaya hazır hale getirilecektir. Bu uygulama için YÜKLENİCİ’ye ilave bir bedel ödenmeyecektir.

 8. Dış cephe boyası uygulamasında en fazla 2 farklı renk kullanılabilecektir. Dolayısı ile farklı renkler arasındaki kesişme hatlarının keskin ve doğrusal olmasını sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alınması YÜKLENİCİ sorumluluğunda olacaktır.

 9. Parapet, denizlik, pencere, kapı doğramaları cam ve harpuştalarda ve diğer gereken tüm yerlerde maskeleme işleri için önlemler, YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. YÜKLENİCİ’nin diğer imalatlara zarar vermesi durumunda zararın bedeli YÜKLENİCİ’nin alacaklarından kesilir. YÜKLENİCİ alacaklarının zararı karşılayamaması durumunda YÖNETİM karşılanamayan miktarın da tazminini isteyebilir ve YÜKLENİCİ bu durumu peşinen kabul eder.

 10. Birbirini takip eden günlerde yapılacak boya uygulamasında katlar arasında doku ve renk farklılığı oluşturmayacak şekilde tedbir almak, başarılı olunamadığı bölgelerde yüzeye tümüyle yeniden uygulama yapmak YÜKLENİCİ’nin yükümlülüğündedir.

 11. Yağmurlu ve rutubetli havalarda kesinlikle boya imalatı için çalışma yapılmayacaktır.

 12. Cephede boya uygulaması esnasında muhtelif safhalarında iskelelerin bağlantı noktalarında hiç bir şekilde renk ton farkı veya dalgalanma oluşturmayacak şekilde önlemler alınması YÜKLENİCİ’nin yükümlülüğündedir.

 13. Boya imalatı sonrası kaba inşaat temizliği YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

 • YÜKLENİCİ tarafından m2’de Kullanılacak Boya Miktarları Aşağıda Belirtilmiştir:

 1- PLASTİK BOYA (Tavanlar + Duvarlar)                   : Minimum   0.250 kg./m²

2- AKRİLİK BOYA                                                                  : Minimum   0.200 kg./m²

3- DIŞ CEPHE BOYASI                                               : Minimum   0.400 kg./m²       

 

 • Malzeme Referans Listesi:

 MANTOLAMA SİSTEMİ İÇİN ………………MARKA TAM PAKET SİSTEM ÜRÜNLERİ KULLANILACAKTIR.

GENEL ŞARTLAR

 1. Teknik uygulama şartnamesinde belirtilen tüm imalatlar en iyi kalitede işçilik anlayışı ile B.İ.B. Teknik Şartnamelere bağlı kalınarak yapılacaktır.

 2. Elektrik enerjisi ve su YÖNETİM tarafından şantiyenin belli noktalarından bedelsiz olarak verilecektir. Su ve elektriğin çalışma noktasına taşınmasında kullanılacak su hortumu, uzatma kablosu, fiş vb. malzemeler YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

 3. YÜKLENİCİ, imalatın kalitesi ve yönlendirilmesi bakımından işin başında teknik bir eleman bulundurmak zorundadır.

 4. Bu işte kullanılacak tüm malzeme, güvenlikli iskele, alet, edevat, ekipman vb. YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

 5. Sözleşme dahilinde tüm imalatların yapılabilmesi için gerekli tüm demontaj, söküm işleri ile demontaj ve söküm sonrası ortaya çıkacak malzemeler ve molozların binadan uzaklaştırılması ve uygun döküm sahasına dökülmesi YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

 6. YÜKLENİCİ, uygulama yapacağı mahalli temizleyerek işe başlayacaktır. Tüm imalatlarını bitirdikten sonra mahalli temizleyerek teslim edecektir. Aksi takdirde YÜKLENİCİ ödemelerinden kesilmek üzere YÖNETİM temizlik işini yaptıracaktır.

 7. YÜKLENİCİ’nin yapacağı tüm işlerle ilgili, şantiye içi ve dışı yatay ve düşey taşımaları kendisine aittir.

 8. Emniyet kemeri takmamış, çalışma emniyeti ve iş güvenliği talimatlarına uymayan kişiler şantiyeden derhal uzaklaştırılacaktır.

 9. Uygulama esnasında iklim koşulları göz önünde bulundurulmalı, gerekirse dış cephe muhafaza altına alınmalı ve cephenin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. Mineral esaslı malzeme uygulamaları özellikle sıcak havalarda güneş ve rüzgâr alan cephelerde yapılmamalıdır.

ÖNEMLİ NOT: FİRMAMIZ FLANŞLI KAMALI ÖRÜMCEK TİPİ DEMİR GÜVENLİKLİ İSKELE KULLANACAKTIR.

 

YÜKLENİCİ                                                   YÖNETİM